Mémoires Flottantes // Alexis Chazard, Gwenola Wagon, 2006.